Tietosuojaseloste ja verkkopalvelun käyttöehdot
Laatimispäivämäärä: 1.9.2023

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Johdanto
Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille Susta Partnersilla (jäljempänä “Susta”) tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”käyttäjä” tai “rekisteröity”) voidaan tunnistaa. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Käytämme tietoja palveluidemme toimittamiseen, personointiin, asiakaspalveluun, tapahtumien järjestämiseen, markkinointiin sekä mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Sustasta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

Rekisterinpitäjä: Susta Partners = MaS Consulting Oy sekä Sujuco Oy (y-tunnukset: 3338564-8 ja 3381901-2)

Yhteystiedot: Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Sähköposti marika.siniaalto@sustapartners.fi, p. 0456744768

Rekisterin nimi

Susta Partnersin:

   

   1. Asiakasrekisteri

   1. Markkinointirekisteri

   

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1) Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Sustan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi asiakasrekisteriä käytetään Sustan mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella. Susta ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakasrekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja poistetaan tietokannoista manuaalisella päivityksellä.

  b) Markkinointirekisterin tarkoituksena on Sustan tuotteiden ja palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Markkinointi- ja kontaktirekisteriä käytetään myös tapahtumien yhteydessä ilmoittautumisten ja kävijöiden hallintaan.

  Keräämme myös molemmista rekistereistä anonyymia numeerista dataa palveluidemme kehittämistä varten. 

  Rekisterin tietosisältö
  Rekisterit pitävät sisällään seuraavia tietoja:

    

    • Nimi

    • Sähköpostiosoite

    • Puhelinnumero

    • Yritys ja asema

    • Yrityksen osoitetiedot

    

   Markkinointirekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja:

     

     • Sähköisen markkinoinnin tilaustieto tai markkinoinnin estotieto

     • Uutiskirjeen lukutieto ja analytiikka

     • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka

     

    Asiakasrekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja:

      

      • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyviä tietoja

      

     Henkilötietojen kerääminen
     Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti tarjousten, tilausten ja laskutuksen yhteydessä, Sustan verkkosivuston kautta täytettävillä lomakkeilla tai tapahtumien yhteydessä. Lähettämällä sivustolla olevan lomakkeen hyväksyt, että Susta taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Asiakasrekisteri koostetaan Sustan asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Markkinointirekisteri koostetaan asiakasrekisteristä ja Sustan verkkosivuston kautta täytettävillä lomakkeilla.

     Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien palveluiden keräämiä. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
     Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

     Tietojen poistaminen
     Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistaminen saattaa edellyttää mm. kirjanpitolain mukaisten säilytysaikojen päättymistä.

     Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
     Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys todistettava. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

     Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
     Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys on todistettava. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

     Rekisterin suojauksen periaatteet
     Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sustan tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Sustan tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

     Kielto-oikeus
     Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

     Verkkopalvelun käyttöehdot
     Käyttämällä tarjoamiamme verkkosivustoja hyväksyt nämä käyttöehdot. Nämä käyttöehdot koskevat Susta Partnersin (jäljempänä “Susta”) tarjoamien verkkopalveluiden (”sivusto” tai ”verkkosivu” tai ”palvelu”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla. Tälle sivustolle kirjautumisen tai – kun kirjautumista ei vaadita – sille siirtymisen tai sen käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

     Nämä käyttöehdot koskevat seuraavia verkkosivustoja:

     www.sustapartners.fi (ohjaus myös domainista www.teoistasanoiksi.fi)

     Palvelut
     Verkkopalvelu sisältää tietoja ja mahdollisesti niihin liittyviä kuvia ja asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi. Susta pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa verkkopalvelun toiminnan osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Susta ei ota vastuuta verkkopalvelun jatkuvasta käytettävyydestä.

     Kävijän tietojen tallentaminen ja käyttö
     Tallennamme verkkopalvelun kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten. Susta voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella. Susta ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Susta voi kuitenkin omaa myynti- ja markkinointityötään varten luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkopalvelun ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Susta säilyttää tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käytetyt sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen.

     Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet
     Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä verkkopalvelussamme. Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja.

     Immateriaaliomaisuus
     Verkkosivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Sustan tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Verkkosivuston sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Sustan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Susta-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. Sustalle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

     Käyttäjän velvollisuudet
     Siirtyessään verkkosivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

       

       • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;

       • loukata yleistä siveellisyyttä;

       • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;

       • syöttää verkkosivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;

       • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;

       • levittää pyytämättömiä sähköposteja tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia

       • käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.

      Susta voi estää pääsyn verkkopalveluun koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitteita.

      Hyperlinkit
      Verkkopalvelu saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Susta ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Susta ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

      Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle
      Verkkopalvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen, esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin toimintaan sekä kävijämäärätilastointiin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Huomaa kuitenkin, että tällöin Sustan sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen ohjedokumentaatiossa.

        

        • Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen:

        • Palvelujen tuottamiseen

        • Palvelujen kehittämiseen ja tutkimukseen

        • Markkinointiin ja viestintään.

        

       Keräämme tietoja automaattisesti, kun käytät verkkosivujamme tai palvelujamme. Nämä tiedot käsittävät muun muassa aktiivisuuden palvelussa, klikkaukset palvelussa, lomakkeiden täyttötiedot, tietoja laitteista, joita käytetään palveluun pääsemiseksi, aikaleimoja ja lokitietoja. Näitä tietoja palvelusta lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluille palveluiden toimittamiseksi sekä sivuston, sen toiminnallisuuden ja sisällön kehittämiseksi. Nämä tiedot välittyvät käyttäjän selainten ja evästeiden avulla. Hyödynnämme myös markkinointievästeitä kohdennetun mainonnan esittämiseen.

       Sustan verkkosivustolla käytetään Google Inc.:n (Google) verkkoanalyysipalvelua, joka mahdollistaa sivuston käytön analysoimisen. Google Analytics käyttää evästeitä. Evästeiden avulla verkkosivun käytöstä kerätyt tiedot siirretään ja tallennetaan pääsääntöisesti Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

       Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

       Google Analyticsin lisäksi evästeitä käytetään tietojen keräämiseen Sustan www-sivujensekä uutiskirjeen käyttömääristä ja -tavoista sähköisillä seuranta- ja analytiikkatyökaluilla. Osa tiedoista on anonyymiä tilastotietoa (esimerkiksi sivuston kävijämäärä tai suosituimmat sivut), osa yhdistetään rekisteröityjen tietoihin (esimerkiksi uutiskirjeen linkin avaaminen tai tapahtumaan ilmoittautuminen). Analytiikan ja seurannan avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan www-sivujen, uutiskirjeen sekä verkkokaupan sisältöä ja toimintaa, sekä toteuttamaan käyttäjän haluamia palveluita.

       Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Sustan sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

       Näitä evästeitä käytämme

        

       Hallinnoi evästeasetuksiasi

       Voit muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa TÄÄLLÄ. Näin voit palata evästeiden suostumusbanneriin ja muuttaa asetuksiasi tai peruuttaa suostumuksesi välittömästi.

       Tämän lisäksi eri selaimet tarjoavat erilaisia tapoja estää ja poistaa verkkosivustojen käyttämiä evästeitä. Voit muuttaa selaimesi asetuksia estääksesi/poistaaksesi evästeet.